21.11 Kap. 2442 Disponering av innretninger på kontinentalsokkelen

21.11.1 Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

21.11.1.1 Sammendrag

I forbindelse med fjerning av to pumpeplattformer knyttet til oljeledningen Norpipe har Norpipe Oil AS belastet staten for en del av fjerningskostnadene som har påløpt. I tråd med transportavtalen for Norpipe er det skiperne i Norpipe som skal dekke fjerningskostnadene. Staten har fra produksjonen startet innkrevd produksjonsavgiften for Ekofisk-området i form av olje. Disse volumene ble, sammen med all annen olje fra utvinningstillatelsene i Ekofisk-området, transportert gjennom Norpipe oljerør fra Ekofisk til utskipningshavnen i Teesside.

Fakturaene vedrørende fjerningskostnader har blitt sendt til Statoil som har foretatt betaling til Norpipe Oil. Så lenge det påløp produksjonsavgift på feltene trakk Statoil fra de løpende fjerningskostnadene i oppgjøret for avgiftsoljen sammen med transport-, lager- og behandlingsutgifter. Etter utfasingen av produksjonsavgiften i 2006, ba Statoil om at Norpipe skulle fakturere Oljedirektoratet direkte for disse utgiftene. Etter kontakt med Olje- og energidepartementet om saken, informerte Oljedirektoratet Norpipe Oil AS v/ConocoPhillips at disse fakturaene fortsatt skulle sendes til Statoil for betaling.

Olje- og energidepartementet startet etter dette en prosess med å få klarhet i saksforholdet, herunder grunnlaget for Statoils krav om fradragsrett og statens eventuelle ansvar for fjerningsomkostningene. Det er etter departementets syn grunnlag for Statoils krav om at fjerningsutgiftene knyttet til avgiftsvolumene skal kunne trekkes fra i oppgjøret med staten, og videre danne grunnlag for krav om utbetaling fra staten etter avviklingen av produksjonsavgiften for feltene. Saken har vært forelagt Regjeringsadvokaten, som støtter departementets syn.

Olje- og energidepartementet mener staten ikke har et direkte ansvar for fjerningskostnadene knyttet til Norpipe oljerør. Departementet mener Statoil som skiper av avgiftsoljen er ansvarlig for slike kostnader. Departementet mener imidlertid at Statoil kan trekke fra fjerningskostnader i oppgjøret med staten for overdragelse av avgiftsoljen, og også kreve netto utbetaling av fjerningskostnader som oppstår etter at produksjonsavgiften er utfaset.

Til sammen anslås påløpte utgifter innen utgangen av 2009 og estimerte utgifter for 2010 til om lag 102,5 mill. kroner. Totalanslaget for staten for hele fjerningen er beregnet til om lag 120 mill. kroner.

På denne bakgrunn foreslås det bevilget 102,5 mill. kroner for 2010.

21.11.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.