21.13 Kap. 5680 Innskuddskapital i Statnett SF

21.13.1 Post 85 Utbytte

21.13.1.1 Sammendrag

Konsernets realiserte overskudd etter skatt justert for mer-/mindreinntekt etter skatt for 2009 ble på 264 mill. kroner. For regnskapsåret 2009 er utbyttet fastsatt til 50 pst. av konsernets årsresultat etter skatt justert for mer-/mindreinntekt etter skatt, jf. St.prp. nr. 1 (2008–2009) for Olje- og energidepartementet. På denne bakgrunn foreslås bevilgningen til utbyttet fra Statnett SF for regnskapsåret 2009 redusert med 48 mill. kroner, fra 180 til 132 mill. kroner. Vedtak om utbytte fattes på Statnett SFs foretaksmøte i juni 2010.

21.13.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.