21.14.1 Post 85 Utbytte

21.14.1.1 Sammendrag

Staten eier 67 pst. av aksjene i Statoil ASA. Konsernets overskudd for 2009 ble 17 715 mill. kroner. Styret i Statoil ASA bestemte i 2010 å endre Statoils utbyttepolitikk. I selskapets nye utbyttepolitikk heter det at det er Statoils ambisjon å øke årlig utbyttebetaling, målt i norske kroner pr. aksje, i takt med den langsiktige underliggende inntjeningen. Styret vil vurdere forhold som forventet kontantstrøm, investeringsplaner, finansieringsbehov og nødvendig finansiell fleksibilitet ved fastsettelse av årlig utbyttenivå. I tillegg til å betale kontantutbytte, vil Statoil også vurdere tilbakekjøp av aksjer som et middel for å øke aksjonærenes totalavkastning.

For regnskapsåret 2009 har styret i Statoil ASA foreslått et kontantutbytte på 6,00 kroner pr. aksje, mot et samlet kontantutbytte for regnskapsåret 2008 på 7,25 kroner pr. aksje. Kontantutbyttet for 2008 var basert på selskapets tidligere utbyttepolitikk, og bestod av 4,40 kroner pr. aksje i ordinært utbytte og et ekstraordinært utbytte på 2,85 kroner pr. aksje. Utbytte for 2009 utgjør om lag 104 pst. av overskuddet.

Vedtak om utbytte blir fattet på selskapets generalforsamling 19. mai 2010. Den norske stat eier i dag 2 136 393 559 aksjer i Statoil ASA. Totalt utbytte fra statens aksjer i Statoil ASA beløper seg dermed til om lag 12 818 mill. kroner.

På denne bakgrunn reduseres bevilgningen for 2010 knyttet til utbytte fra Statoil ASA for regnskapsåret 2009 med 2 671 mill. kroner, fra 15 489 mill. kroner til 12 818 mill. kroner.

21.14.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.