20.8 Kap. 4725 Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben

20.8.1 Post 1 Driftsinntekter

20.8.1.1 Sammendrag

Bevilgningen foreslås økt med 11,333 mill. kroner.

I forslaget inngår en inntektsøkning på 9,333 mill. kroner som følge av de foreslåtte organisatoriske endringene i Forsvarets logistikkorganisasjon. Inntektsbevilgningen foreslås videre økt med 2,0 mill. kroner grunnet forventede tilbakebetalinger av tilgodehavende fra rustningskontrollaktiviteten Open Skies.

20.8.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.