20.9.1 Post 1 Driftsutgifter

20.9.1.1 Sammendrag

Bevilgningen foreslås økt med netto 411,404 mill. kroner.

I forslaget inngår en økning på 415,775 mill. kroner, som foreslås omdisponert fra kap. 1740 post 1 som følge av de foreslåtte organisatoriske endringene i Forsvarets logistikkorganisasjon. Videre foreslås 86 mill. kroner omdisponert fra kap. 1720 til gjennomføring av øvelse Cold Response 2010, og 11,24 mill. kroner fra andre kapitler på forsvarsbudsjettet Bevilgningen foreslås også tilført 28,926 mill. kroner grunnet merinntekter, jf. omtale under kapittel 4731 post 1.

I forslaget inngår en reduksjon på 130,537 mill. kroner, som foreslås omdisponert til kap. 1740 post 1 i forbindelse med avvikling av ordningen med internfakturering av antatte felleskostnader mv. som ikke gjelder konkrete enkelttransaksjoner.

20.9.1.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet ser nødvendigheten av å styrke Hærens budsjett slik at Hæren kan løse de oppdrag som blir pålagt av Stortinget. Disse medlemmer mener det er behov for økt trening og innkjøp av materiell i øvings- og utdanningssammenheng. Disse medlemmer ser dette som viktig og nødvendig for å opprettholde et troverdig forsvar samtidig som det er avgjørende for at Hæren skal kunne levere mannskaper til utenlandsoppdrag. Disse medlemmer er bekymret over at flere avdelinger og soldater de senere år ikke har nådd kvalitetskravene på estimert tid og derfor ikke har kunnet delta i oppsatte oppdrag i utlandet. Disse medlemmer viser i denne sammenheng til en situasjon høsten 2009 hvor 30 av 300 soldatene som hadde vervet seg og gjennomgått trening for tjeneste i Faryab-provinsen i Afghanistan, ikke holdt mål når det gjaldt ferdigheter både på individ- og avdelingsnivå. Disse medlemmer vil understreke at en situasjon hvor så mange soldater ikke har tilfredsstilt kravene, aldri har skjedd tidligere. Disse medlemmer ser behov for ytterligere fokus på styrking av Hæren som organisasjon både i aktivitet og størrelse.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 25 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 436,4 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1731

Hæren

1

Driftsutgifter, forhøyes med

436 404 000

fra kr 4 561 305 000 til kr 4 997 709 000»