20.10.1 Post 1 Driftsinntekter

20.10.1.1 Sammendrag

Bevilgningen foreslås økt med 28,926 mill. kroner. Inntektsøkningen skyldes de foreslåtte organisatoriske endringene i Forsvarets logistikkorganisasjon.

20.10.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.