20.11.1 Post 1 Driftsutgifter

20.11.1.1 Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med netto 12,559 mill. kroner.

I forslaget inngår en økning på 102,783 mill. kroner, som foreslås omdisponert fra kap. 1740 post 1 som følge av de foreslåtte organisatoriske endringene i Forsvarets logistikkorganisasjon. Videre foreslås 33 mill. kroner omdisponert fra kap. 1720 til gjennomføring av øvelse Cold Response 2010. Bevilgningen foreslås også tilført 7,72 mill. kroner grunnet merinntekter, jf. omtale under kap. 4732 post 1.

I forslaget inngår en reduksjon på 152,759 mill. kroner, som foreslås omdisponert til kap. 1740 post 1 i forbindelse med avvikling av ordningen med internfakturering av antatte felleskostnader mv. som ikke gjelder konkrete enkelttransaksjoner. I forslaget inngår også en reduksjon på 3,303 mill. kroner, som foreslås omdisponert til andre poster på forsvarsbudsjettet.

20.11.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.