20.7.1 Post 1 Driftsutgifter

20.7.1.1 Sammendrag

Bevilgningen foreslås økt med netto 174,533 mill. kroner.

I forslaget inngår en omdisponering av 84,721 mill. kroner fra kap. 1740 post 1 som følge av de foreslåtte organisatoriske endringene i Forsvarets logistikkorganisasjon. Videre foreslås det omdisponert 8,197 mill. kroner fra kap. 1740 post 1 grunnet avvikling av ordningen med internfakturering av antatte felleskostnader mv. som ikke gjelder konkrete enkelttransaksjoner, og 37,595 mill. kroner fra kap. 1720 post 1 i forbindelse med endring i ansvarsforholdet mellom kap. 1720 og kap. 1725, som beskrevet i Prop. 1 S (2009–2010). Det foreslås også omdisponert fra andre kapitler 17,5 mill. kroner grunnet høyere utgifter til utenlandsstillinger, 14,4 mill. kroner som følge av overføring av budsjettansvar for sentralisert befalsskoleopptak og Forsvarets veteransenter, og 0,787 mill. kroner som gjelder andre forhold. Videre er bevilgningen foreslått tilført 11,333 mill. kroner grunnet merinntekter, jf. omtale under kap. 4725 post 1.

20.7.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

20.7.2 Post 50 Overføring Statens Pensjonskasse, kan overføres

20.7.2.1 Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med 5,766 mill. kroner, som inndekning for forslag i denne proposisjonen om økte bevilgninger til andre formål på forsvarsbudsjettet.

20.7.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

20.7.3 Post 70 Renter låneordning, kan overføres

20.7.3.1 Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med 2,836 mill. kroner, som inndekning for forslag i denne proposisjonen om økte bevilgninger til andre formål på forsvarsbudsjettet.

20.7.3.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.