20.6.1 Post 1 Driftsutgifter

20.6.1.1 Sammendrag

Bevilgningen foreslås økt med 3 mill. kroner. Beløpet, som gjelder merutgifter i forbindelse med relokalisering av «Norwegian Computer Emergency Response Team» (NorCERT) i 2010, foreslås omdisponert fra kap. 1700 post 1.

20.6.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.