20.5 Kap. 4720 Felles ledelse og kommandoapparat

20.5.1 Post 1 Driftsinntekter

20.5.1.1 Sammendrag

Bevilgningen foreslås økt med 47,057 mill. kroner.

I forslaget inngår en inntektsøkning på 30,962 mill. kroner som følge av de foreslåtte organisatoriske endringene i Forsvarets logistikkorganisasjon. Inntektsbevilgningen er videre foreslått økt med 16,095 mill. kroner grunnet merinntekter knyttet til prosjekter ved Institutt for Forsvarsstudier.

20.5.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.