20.4 Kap. 1720 Felles ledelse og kommandoapparat

20.4.1 Post 1 Driftsutgifter

20.4.1.1 Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med netto 103,876 mill. kroner.

I forslaget inngår en omdisponering av 182,5 mill. kroner til andre kapitler på forsvarsbudsjettet i forbindelse med øvelse Cold Response 2010. Midlene omdisponeres til de kapitler hvor utgiftene påløper. I forslaget inngår videre en omdisponering av 37,595 mill. kroner til kap. 1725 post 1 i forbindelse med endring av ansvarsforholdet mellom de to kapitlene, som beskrevet i Prop. 1 S (2009–2010). Videre foreslås 442,659 mill. kroner omdisponert til kap. 1740 post 1 i forbindelse med avvikling av ordningen med internfakturering av antatte felleskostnader mv. som ikke gjelder konkrete enkelttransaksjoner. I forslaget inngår også noen øvrige omdisponeringer på til sammen 4,476 mill. kroner til andre kapitler på forsvarsbudsjettet.

Bevilgningen foreslås videre redusert med 5,8 mill. kroner, som er ubrukt del av de 12 mill. kroner som ble bevilget på kapitlet til dekning av Forsvarets ekstrautgifter under president Obamas besøk i Oslo i desember 2009, jf. Prop. 16 S (2009–2010) Ny saldering av statsbudsjettet 2009. De ubrukte midlene i 2009 ble overført til statsbudsjettet for 2010, og bevilgningen foreslås derfor nå redusert tilsvarende.

I forslaget inngår videre en økning på 522,097 mill. kroner, som foreslås omdisponert fra kap. 1740 post 1 som følge av de foreslåtte organisatoriske endringene i Forsvarets logistikkorganisasjon. Videre foreslås bevilgningen økt med 47,057 mill. kroner grunnet merinntekter, jf. omtale under kap. 4720 post 1.

20.4.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.