20.3.1 Post 1 Driftsutgifter

20.3.1.1 Sammendrag

Bevilgningen foreslås økt med 3,043 mill. kroner.

I forslaget inngår en økning på 6 mill. kroner som dekkes gjennom omdisponering innenfor forsvarsbudsjettet, til dekning av utgifter til destruksjon av klaseammunisjon i 2010. I forslaget inngår videre en reduksjon på 2,96 mill. kroner, som inndekning for forslag i denne proposisjonen om økte bevilgninger til andre formål på forsvarsbudsjettet.

20.3.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

20.3.2 Post 43 Til disposisjon for Forsvarsdepartementet

20.3.2.1 Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med 1,5 mill. kroner, som inndekning for forslag i denne proposisjonen om økte bevilgninger til andre formål på forsvarsbudsjettet.

20.3.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

20.3.3 Post 71 Overføring til andre, kan overføres

20.3.3.1 Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med 0,843 mill. kroner, som inndekning for forslag i denne proposisjonen om økte bevilgninger til andre formål på forsvarsbudsjettet.

20.3.3.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

20.3.4 Post 78 Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett, kan overføres

20.3.4.1 Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med 29,3 mill. kroner.

I forslaget inngår en omdisponering av 21 mill. kroner til kap. 1792 post 1 til dekning av økte kostnader til kjøp av alternativ strategisk lufttransportkapasitet i 2010. I forslaget inngår også en reduksjon på 8,3 mill. kroner, som inndekning for forslag i denne proposisjonen om økte bevilgninger til andre formål på forsvarsbudsjettet.

20.3.4.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre viser til departementets svar på spørsmål 118 fra finanskomiteen/Høyres fraksjon av 20. mai 2010, og legger til grunn departementets forsikring om at bevilgningsreduksjonen «ikke vil ha noen konsekvenser for NATO». Disse medlemmer påpeker at NATO nå befinner seg i en svært presset økonomisk situasjon. Disse medlemmer viser til at NATOs oppgaver og utfordringer er formidable for tiden.