20.2.1 Post 24 Driftsresultat

20.2.1.1 Sammendrag

Bevilgningen foreslås økt med 151,338 mill. kroner.

Økningen gjelder en tilbakeføring av midler til Forsvarsbyggs reguleringsfond som ved en feilpostering ble tilført statskassen i 2007.

Forsvarsbygg hadde i 2007 et overskudd på 151,3 mill. kroner. Overskuddet ble feilpostert, slik at beløpet ble inntektsført i statskassen i stedet for å bli postert mot Forsvarsbyggs reguleringsfond. Dette medførte at kap. 1710 post 24 i statsregnskapet for 2007 feilaktig viste en mindreutgift på 151,3 mill. kroner, og at avsetningen på reguleringsfondet, og dermed Forsvarsbyggs mellomværende med statskassen, ble tilsvarende lavere enn forutsatt.

Forslaget innebærer at feilen korrigeres ved at samme beløp bevilges og tilbakeføres til Forsvarsbyggs reguleringsfond.

20.2.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

20.2.2 Post 47 Nybygg og nyanlegg, kan overføres

20.2.2.1 Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med 24,0 mill. kroner. Beløpet foreslås omdisponert til kap. 1740 post 1 til dekning av utgifter til fjerning av installasjoner ved en del nyere kystartillerianlegg som har vært beholdt og langtidslagret i «møllpose».

20.2.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.