20.1.1 Post 1 Driftsutgifter

20.1.1.1 Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med netto 1,5 mill. kroner.

I forslaget inngår en omdisponering av 3 mill. kroner til kap. 1723 post 1 til delvis dekning av kostnader ved relokalisering av «Norwegian Computer Emergency Response Team» (NorCERT) i 2010. I forslaget inngår videre en økning på 1,5 mill. kroner til dekning av merbehov til datautstyr ved Forsvarets ledelsesbygg på Akershus festning.

20.1.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

20.1.2 Post 73 Forskning og utvikling, kan overføres

20.1.2.1 Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med 2,0 mill. kroner som inndekning for forslag i denne proposisjonen om økte bevilgninger til andre formål på forsvarsbudsjettet.

20.1.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.