20.25.1 Korrigering av Forsvarsbyggs mellomværende med statskassen

20.25.1.1 Sammendrag

Regjeringen foreslår å korrigere Forsvarsbyggs mellomværende med statskassen med totalt 26,4 mill. kroner i Forsvarsbyggs favør.

Forsvarsbygg har foretatt en gjennomgang av hovedelementene i mellomværendet med statskassen. Gjennomgangen har avdekket feilaktig regnskapsføring av påløpte feriepenger og pensjon i forhold til statens kontantprinsipp, og det er identifisert enkelte gamle poster i mellomværendet som ikke er reelle. Det er videre i avstemmingen også identifisert og isolert en netto uoppklart differanse i mellomværendet.

Regjeringen foreslår på denne bakgrunn at Forsvarsbyggs mellomværende med statskassen i statsregnskapet for 2010 krediteres med netto 26 360 109 kroner mot konto for forskyvning i balansen, jf. forslag til romertallsvedtak.

Det vises til proposisjonen for nærmere redegjørelse.

20.25.1.2 Komiteens merknader

Komiteen tar redegjørelsen til orientering og slutter seg til regjeringens forslag, jf. forslag til vedtak XX under Kapittel 23 komiteens tilråding.

20.25.2 Avvikling av styret i Forsvarsbygg

20.25.2.1 Sammendrag

Opprettelsen av et eget styre for Forsvarsbygg med virkning fra 1. januar 2002 ble sett som et mulig første skritt mot en friere organisasjonsform for hele eller deler av virksomheten. Organisasjonsformen er blitt vurdert nærmere ved senere anledninger. Konklusjonen har vært at Forsvarsbygg ut fra sitt formål er å betrakte som en integrert del av statens ordinære virksomhet som det ikke er hensiktsmessig å skille ut som eksempelvis aksjeselskap. Med Forsvarsbygg som et ordinært forvaltningsorgan, tett innvevd i prosesser med høy politisk oppmerksomhet, vurderes det heller ikke som hensiktsmessig å opprettholde ordningen med eget styre for virksomheten. Forsvarsdepartementet er derfor kommet til at styret bør avvikles senest med virkning fra og med 2011.

20.25.2.2 Komiteens merknader

Komiteen tar redegjørelsen til orientering.