20.24 Kap. 1795 Kulturelle og allmennyttige formål

20.24.1 Post 1 Driftsutgifter

20.24.1.1 Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med netto 21,761 mill. kroner.

I forslaget inngår en reduksjon på 15,722 mill. kroner knyttet til tilbakeføring av midler grunnet merforbruk på posten i 2009. I forslaget inngår også en reduksjon på 6 mill. kroner grunnet overføring av budsjettansvar knyttet til Forsvarets veteransenter til kap. 1725 post 1, og en reduksjon på 0,039 mill. kroner som foreslås omdisponert til andre poster på forsvarsbudsjettet.

20.24.1.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet har i ulike medier registrert at Forsvarets musikk ikke har midler til å kunne øve tilfredsstillende som følge av sviktende økonomi. Videre har disse medlemmer oppfattet at det bemanningsmessig også er utfordringer i organisasjonen. Disse medlemmer er opptatt av å ivareta Forsvarets musikk og den viktige institusjon korpsene er både for Forsvaret og befolkningen for øvrig. Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 5 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 16,8 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1795

Kulturelle og allmennnyttige formål

1

Driftsutgifter, nedsettes med

16 761 000

fra kr 274 023 000 til kr 257 262 000»