20.23.1 Post 1 Driftsutgifter

20.23.1.1 Sammendrag

Bevilgningen foreslås økt med netto 54,160 mill. kroner.

I forslaget inngår en økning på 21 mill. kroner, som foreslås omdisponert fra kap. 1719 post 78 til dekning av økte utgifter til kjøp av alternativ strategisk transportkapasitet. I forslaget inngår videre en økning på 47 mill. kroner, som foreslås omdisponert fra andre kapitler på forsvarsbudsjettet til dekning av utgifter til operasjonsspesifikk samtrening.

I forslaget inngår også en reduksjon på 13,84 mill. kroner. Denne innsparingen skyldes at valutakursen ved utbetalingen av 20 mill. dollar til støttefondet for oppbygging av den afghanske hæren i januar 2010 var lavere enn det som er lagt til grunn i saldert budsjett for 2010.

20.23.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.