20.22.1 Post 1 Driftsutgifter

20.22.1.1 Sammendrag

Bevilgningen foreslås økt med netto 0,111 mill. kroner.

I forslaget inngår en økning på 4,963 mill. kroner, som foreslås omdisponert fra kap. 1740 post 1 som følge av de foreslåtte organisatoriske endringene i Forsvarets logistikkorganisasjon. I forslaget inngår samtidig en reduksjon på 4,852 mill. kroner, som foreslås omdisponert til kap. 1740 post 1 i forbindelse med avvikling av ordningen med internfakturering av antatte felleskostnader mv. som ikke gjelder konkrete enkelttransaksjoner.

20.22.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.