20.21.1 Post 1 Driftsutgifter

20.21.1.1 Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med netto 2,306 mill. kroner.

I forslaget inngår en reduksjon på 1,812 mill. kroner, som foreslås omdisponert til kap. 1740 post 1 i forbindelse med avvikling av ordningen med internfakturering av antatte felleskostnader mv. som ikke gjelder konkrete enkelttransaksjoner. I forslaget inngår videre en reduksjon på 1,35 mill. kroner begrunnet med at Sjøforsvaret utfører grunnleggende rekrutt- og befalsskoleutdanning på vegne av Kystvakten, og en reduksjon på 0,529 mill. kroner knyttet til tilbakeføring av midler grunnet merforbruk på posten i 2009.

I forslaget inngår en økning på 1,32 mill. kroner, som foreslås omdisponert fra kap. 1740 post 1 som følge av de foreslåtte organisatoriske endringene i Forsvarets logistikkorganisasjon, og en økning på 0,065 mill. kroner som foreslås omdisponert fra andre kapitler på forsvarsbudsjettet.

20.21.1.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet ser det som et klart behov å få en bedre tilstedeværelse av Kystvakten i våre nordområder og ellers langs Norges langstrakte kyst. Disse medlemmer ser klare behov for ytterligere ressurskontroll og aktiv forvaltning i våre havområder. De senere år har det vært en negativ utvikling i tilstedeværelse og antall operative tjenestedøgn. Disse medlemmer mener det med henblikk på aktivitetsnivået, i og rundt norske havområder, nå må bevilges mer penger til drift, slik at tilstedeværelse i større grad kan sikres i våre havområder.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 15 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 12,7 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1790

Kystvakten

1

Driftsutgifter, forhøyes med

12 694 000

fra kr 945 090 000 til kr 957 784 000»