20.20.1 Post 1 Driftsutgifter

20.20.1.1 Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med 166,729 mill. kroner. Av reduksjonen foreslås 134,929 mill. kroner omdisponert til kap. 1740 post 1 i forbindelse med avvikling av ordningen med internfakturering av antatte felleskostnader mv. som ikke gjelder konkrete enkelttransaksjoner, mens 31,8 mill. kroner, foreslås omdisponert til kap. 1792 post 1 til dekning av kostnader relatert til operasjonsspesifikk samtrening.

20.20.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

20.20.2 Post 44 Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel, kan overføres

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet ser med bekymring på sikkerhetssituasjonen for våre soldater i Afghanistan og ønsker å bedre sikkerheten for disse ved å tilføre mer adekvat utstyr til de tjenestegjørende. Disse medlemmer vil i denne sammenheng vise til et nylig eksempel på utstyrssituasjonen i Afghanistan, der det i Aftenposten fremkommer at de lett pansrede kjøretøyene Forsvaret bruker i Afghanistan (IVECO), fortsatt mangler beskyttelse for soldatene som bemanner maskingeværene om bord. Disse medlemmer ser det som nødvendig å bedre sikkerheten til de tjenestegjørende både gjennom å tilføre avdelingene og enkeltpersonene mer målrettet utstyr.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 15 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 15 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

44

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel, kan overføres, forhøyes med

15 000 000

fra kr 80 000 000 til kr 95 000 000»