20.26 Andre merknader og forslag fremkommet under komiteens behandling

20.26.1 Regjeringen prioriteter ikke Forsvaret

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet er bekymret over at regjeringen ikke bevilger mer penger til Forsvaret når oppgavene Forsvaret skal løse, blir stadig mer krevende. Disse medlemmer mener det er nødvendig å trappe opp forsvarsbudsjettet og viser til disse medlemmers alternative budsjett for 2010, hvor disse medlemmer styrket bevilgningene med 950 mill. kroner. Disse medlemmer mener det er avgjørende for Forsvarets fremtid at bevilgningsnivået økes betydelig utover dagens nivå.

Disse medlemmer ser med bekymring på sikkerhetssituasjonen for våre soldater i Afghanistan og på Hærens evne til å levere ønskede kapasiteter til våre utenlandsoppdrag. Disse medlemmer har merket seg at det i det siste året har vært flere tilbakemeldinger fra ulike avdelinger om manglende øving og trening. Disse medlemmer ser dette i sammenheng med at det er avdelinger og enkeltsoldater som ikke består avdelings- og soldatkravene. Disse medlemmer ønsker et styrket øvingsfokus på kvalitet og mengde for å utdanne robuste avdelinger og soldater.

Disse medlemmer er opptatt av at dagens trusselbilde både i forbindelse med utenlandsoppdrag og tjeneste for øvrig, blir håndtert på en hensiktsmessig måte. Disse medlemmer er videre svært opptatt av at avdelingene og soldatene i utenlandsoppdrag får tilført adekvat utstyr.

Disse medlemmer er bekymret over at sensitiv informasjon om våre hemmelige tjenester har ligget og ligger offentlig tilgjengelig i diverse registre. Disse medlemmer ser store utfordringer både på kort og lang sikt som følge av denne informasjonsspredningen, i tillegg til dagens trusselsituasjon, med store og komplekse sikkerhetsutfordringer for etterretningstjenesten.

Disse medlemmer ser fortsatt utfordringer i ressursforvaltning og tilstedeværelse i Nordområdene. Disse medlemmer er opptatt av at antallet seilingsdøgn i Nordområdene må styrkes gjennom øket Kystvaktaktivitet i våre havområder. Ressursforvaltning vil etter disse medlemmers mening fortsatt være svært viktig i våre havområder.

20.26.2 Forsvarets logistikkorganisasjon

Komiteens medlemmer fra Høyre tar til etterretning de foreslåtte endringer i innretningen av Forsvarets logistikkorganisasjon. Disse medlemmene forventer at tilbakeføringen av støttefunksjoner til de største brukerne vil medføre bedre kontroll, oversikt og mer effektiv ressursbruk av materiell og utstyr. En slik effektiviseringsgevinst må derfor komme de enkelte avdelinger til gode. Imidlertid er det etter disse medlemmers oppfatning ikke godtgjort fra regjeringens side at tilbakeføringen av oppgaver fra FLO fullt og helt kompenseres. Ansvars- og bevilgningsendringene kan dermed innebære en innstramming fra regjeringens side på denne sektoren, noe disse medlemmer vil advare sterkt mot.