19.5.1 Post 2 Andre inntekter

19.5.1.1 Sammendrag

Det vises til forslag under kap. 1618 Skatteetaten vedrørende økte utgifter til oppgaver som skatteetaten utfører for andre. Bevilgningen på kap. 4618 Skatteetaten, post 2 Andre inntekter, foreslås økt med 40,0 mill. kroner.

19.5.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.