19.4.1 Post 1 Driftsutgifter

19.4.1.1 Sammendrag

Oppgaveoverføring fra skatteetaten til Statens innkrevingssentral

Skatteetaten har hatt ansvar for innkreving av en rekke mindre krav (småavgifter) på vegne av andre statlige enheter. Fra 1. januar 2010 har Statens innkrevingssentral overtatt denne oppgaven. Det foreslås derfor å redusere bevilgningen på kap. 1618 Skatteetaten, post 1 Driftsutgifter, med 0,5 mill. kroner, mot tilsvarende økning av bevilgningen på kap. 1634 Statens innkrevingssentral, post 1 Driftsutgifter.

Økte utgifter til oppgaver som skatteetaten utfører for andre

Skatteetaten utfører i økende omfang oppgaver for andre offentlige etater. Etatens utgifter til disse oppgavene blir fakturert bestiller. Refusjonen føres på kap. 4618 Skatteetaten, post 2 Andre inntekter. Ved Stortingets budsjettbehandling for 2010 ble det gitt fullmakt til å overskride kap. 1618 post 1, tilsvarende merinntekter på kap. 4618 post 2. I saldert budsjett 2010 er det bevilget 30,0 mill. kroner på kap. 1618 post 1. Ut fra oppgaveøkningen de seneste årene og på grunnlag av regnskapstallene for 2008 og 2009, anslås inntektene i 2010 nå til om lag 70 mill. kroner. Dette innebærer at det er behov for å øke bevilgningene på kap. 1618 post 1 og kap. 4618 post 2 med 40 mill. kroner.

Ut fra ovenstående foreslås det at bevilgningen på kap. 1618 Skatteetaten, post 1 Driftsutgifter økes med til sammen 39,5 mill. kroner.

19.4.1.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Kristelig Folkeparti og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti vil styrke arbeidet mot svart økonomi, og ser på Skatteetaten, Økokrim og Tolletaten som viktige redskaper for å bekjempe skatteunndragelser. Dette medlem ønsker å styrke Skatteetaten med 15 mill. kroner og Økokrim og Tolletaten med 5 mill. kroner hver for å intensivere arbeidet mot svart økonomi.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1618

Skatteetaten

1

Driftsutgifter, forhøyes med

54 500 000

fra kr 4 260 300 000 til kr 4 314 800 000»

Komiteens medlem fra Venstre viser videre til at Venstre i denne innstilling og i Innst. 351 L (2009–2010) foreslår å avvikle arveavgiften. Ifølge departementet er kostnadene ved administrering av arveavgiften i 2010 beregnet til å utgjøre 76,9 mill. kroner. En avvikling av arveavgiften fra 1. juli 2010 vil således medføre et mindrebehov for ressurser hos Skatteetaten på anslagsvis 40 mill. kroner.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1618

Skatteetaten

1

Driftsutgifter, nedsettes med

500 000

fra kr 4 260 300 000 til kr 4 259 800 000»