19.3.1 Post 1 Driftsutgifter

19.3.1.1 Sammendrag

Toll- og avgiftsdirektoratet og Politidirektoratet ved Politiets data- og materielltjeneste har revidert en avtale om anskaffelse av uniformer til toll- og avgiftsetaten. Avtalerevisjonen innebærer bl.a. at en tidligere rammeoverføring av 430 000 kroner fra Toll- og avgiftsdirektoratet til Politidirektoratet reverseres.

Bevilgningen på kap. 1610 Toll- og avgiftsetaten, post 1 Driftsutgifter, foreslås økt med 430 000 kroner. En tilsvarende reduksjon på kap. 440 Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten, post 1 Driftsutgifter, er omtalt under Justis- og politidepartementet.

19.3.1.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti vil styrke arbeidet mot svart økonomi, og ser på Skatteetaten, Økokrim og Tolletaten som viktige redskaper for å bekjempe skatteunndragelser. Dette medlem ønsker å styrke Skatteetaten med 15 mill. kroner og Økokrim og Tolletaten med 5 mill. kroner hver for å intensivere arbeidet mot svart økonomi.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1610

Toll- og avgiftsetaten

1

Driftsutgifter, forhøyes med

5 430 000

fra kr 1 279 600 000 til kr 1 285 030 000»

19.3.2 Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

19.3.2.1 Sammendrag

TVINN-systemet – TollVesenets Informasjonssystem med Næringslivet – benyttes til tolldeklarasjoner og til fastsetting og innkreving av toll og avgifter. Prosjektet Nye TVINN har som mål å utvikle forenklede og differensierte løsninger for næringslivet med bl.a. autorisasjonsordninger som gir forenklede prosedyrer for transport og kontroll. I statsbudsjettet for 2010 er det avsatt 17,5 mill. kroner til prosjektet. I Prop. 1 S (2009–2010) opplyste Finansdepartementet at en skulle komme tilbake til Stortinget med revidert prosjektplan og kostnadsramme for prosjektet i løpet av 2010.

Arbeidet med et justert vareførselsregime er komplekst. Det har vist seg nødvendig å stanse prosjektet i sin nåværende form i påvente av en grundigere gjennomgang av inn- og utførselsprosedyrene, tilhørende regelverk og konseptvalg for IT-løsninger. Arbeidet med utvikling av prosedyrer og regelverk vil likevel videreføres, og det skal også gjennomføres enkelte endringer i dagens TVINN.

Prosjektkostnadene for 2010 anslås til om lag 25 mill. kroner. Kostnadene kan dekkes innenfor ubrukte bevilgninger overført fra 2009. Det er derfor ikke behov for avsetningen i 2010-budsjettet. Det foreslås etter dette at bevilgningen på kap. 1610 Toll- og avgiftsetaten, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, reduseres med 17,5 mill. kroner.

19.3.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.