19.2.1 Post 1 Driftsutgifter

19.2.1.1 Sammendrag

Driftsutgiftene knyttet til statsministerboligen har hittil vært dekket over kap. 21 Statsrådet. Regjeringen tar sikte på at Utenriksdepartementet overtar budsjettansvaret fra 1. juli 2010. På kap. 21 Statsrådet, post 1 Driftsutgifter, foreslås bevilgningen derfor redusert med 7,625 mill. kroner, tilsvarende halvårsvirkningen av ansvarsoverføringen. Bevilgningen på kap. 103 regjeringens fellesbevilgning for representasjon, post 1 Driftsutgifter, under Utenriksdepartementet foreslås økt med samme beløp.

19.2.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.