19.1.1 Post 1 Driftsutgifter

19.1.1.1 Sammendrag

På grunn av økt arbeidsbelastning er det behov for å øke bemanningen på Statsministerens kontor med én stilling i den administrative staben. Det er også nødvendig å foreta visse bygningsmessige endringer.

Ut fra dette foreslås bevilgningen på kap. 20 Statsministerens kontor, post 1 Driftsutgifter, økt med 1,0 mill kroner.

19.1.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.