19.6.1 Post 61 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning

19.6.1.1 Sammendrag

Statistikk til og med mars 2010 for utbetalt kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner viser en nedgang sammenliknet med tilsvarende periode året før. I tillegg viser tall fra statsregnskapet for 2009 lavere utbetalinger til kompensasjon for merverdiavgift i 2009 enn forventet da de opprinnelige anslagene for 2010 ble utarbeidet. Det foreslås derfor at bevilgningen på kap. 1632 Kompensasjon for merverdiavgift, post 61 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, reduseres med 200,0 mill. kroner.

19.6.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

19.6.2 Post 72 Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning

19.6.2.1 Sammendrag

På grunnlag av regnskapstall og anslått betalingsutvikling ut året, foreslås det at bevilgningen på kap. 1632 Kompensasjon for merverdiavgift, post 72 Tilskudd til private og ideelle virksomheter reduseres med 30,0 mill. kroner.

19.6.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.