19.33.1 Kredittilsynet – navneendring til Finanstilsynet

19.33.1.1 Sammendrag

Kredittilsynet endret 21. desember 2009 navn til Finanstilsynet. Stortinget vedtok 26. november 2009 bevilgningen for 2010 på kap. 5580 Sektoravgifter under Finansdepartementet, post 70 Kredittilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene. 2010-bevilgningen på kap. 1602 Kredittilsynet ble vedtatt 15. desember 2010. For både kap. 5580 post 70, og kap. 1602 Kredittilsynet foreslår Finansdepartementet at «Kredittilsynet» erstattes av «Finanstilsynet», jf. forslag til romertallsvedtak.

19.33.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag, jf. forslag til vedtak XIX under kapittel 23 Komiteens tilråding.