19.34 Andre merknader og forslag fremkommet under komiteens behandling

19.34.1 Indikatorer for samfunnsutviklingen

Komiteen viser til enstemmig merknad fra finanskomiteen i innstillingen om Kristelig Folkepartis representantforslag om utvikling av nye indikatorer for samfunnsutviklingen (Dokument nr. 8:108 (2008–2009)), hvor regjeringen ble bedt om å «rapportere tilbake om framdrift i dette arbeidet i forbindelse med fremleggingen av nasjonalbudsjettet for 2010». Komiteen setter pris på at regjeringen i nasjonalbudsjettet 2010 gir en god, faglig gjennomgang av ulike sider ved utarbeidelsen av slike indikatorer. Regjeringen skriver at den vil vurdere spørsmålet videre, bl.a. i forbindelse med den planlagte revisjonen av bærekraftsstrategien i 2011. Komiteen understreker behovet for å starte arbeidet med konkret utvikling av nye indikatorer basert på den beste tilgjengelige forskning og erfaring. Komiteen ber regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med en egen sak og vurdere dette i forbindelse med fremleggelsen av nasjonalbudsjettet for 2011.