19.32 Kap. 5700 Folketrygdens inntekter

19.32.1 Post 71 Trygdeavgift

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til forslag fremmet i Innst. 351 L (2009–2010) om trygdeavgift for AFP-pensjonister, samt til forslag fremmet under kap.4 over.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 110 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5700

Folketrygdens inntekter

71

Trygdeavgift, forhøyes med

110 000 000

fra kr 89 900 000 000 til kr 90 010 000 000»

Komiteens medlem fra Venstre viser til forslag om økt skattepliktig fordel av kjøp av aksjer i egen bedrift til 5 000 kroner, økte beløpsgrenser for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner til 10 000 kroner, økt beløpsgrense for skattefri inntekt til 3 000 kroner, samt senket trygdeavgift for selvstendig næringsdrivende til 10,7 pst., nærmere omtalt i kapittel 4 i denne innstilling og i Innst. 351 L (2009–2010).

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5700

Folketrygdens inntekter

71

Trygdeavgift, nedsettes med

73 000 000

fra kr 89 900 000 000 til kr 89 827 000 000»

19.32.2 Post 72 Arbeidsgiveravgift

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til sine merknader i denne innstillingens kapittel 4 Forslag til endrede skatte- og avgiftsbestemmelser.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 567,5 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 567,5 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5700

Folketrygdens inntekter

72

Arbeidsgiveravgift, nedsettes med

567 500 000

fra kr 131 400 000 000 til kr 130 832 500 000»

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til forslag fremmet i Innst. 351 L (2009–2010) om halvering av arbeidsgiveravgift for nye lærlinger.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 45 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5700

Folketrygdens inntekter

72

Arbeidsgiveravgift, nedsettes med

45 000 000

fra kr 131 400 000 000 til kr 131 355 000 000»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til merknader i kapittel 4 i denne innstilling og Innst. 351 L (2009–2010) om halvering av arbeidsgiveravgift for nye lærlinger og økt grense for betaling av arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner til 50 000 kroner pr. ansatt og 500 000 kroner samlet. Dette medfører en avgiftslettelse på 47,5 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5700

Folketrygdens inntekter

72

Arbeidsgiveravgift, nedsettes med

47 500 000

fra kr 131 400 000 000 til kr 131 352 500 000»

Komiteens medlem fra Venstre viser til forslag om økt skattepliktig fordel av kjøp av aksjer i egen bedrift til 5 000 kroner, økte beløpsgrenser for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner til 10 000 kroner, økt beløpsgrense for skattefri inntekt til 3 000 kroner, samt fjerning av arbeidsgiveravgift for nye lærlinger, nærmere omtalt i kapittel 4 i denne innstilling og i Innst. 351 L (2009–2010).

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5700

Folketrygdens inntekter

72

Arbeidsgiveravgift, nedsettes med

105 000 000

fra kr 131 400 000 000 til kr 131 295 000 000»