19.31 Kap. 5605 Renter av statskassens kontobeholdning og andre fordringer

19.31.1 Post 87 (Ny) Renteinntekter mv. fra Statens finansfond

19.31.1.1 Sammendrag

Da Prop. 1 S (2009–2010) ble utarbeidet var ikke søknadsfristen for kapitalinnskudd fra Statens finansfond løpt ut. Det var derfor ikke grunnlag for å fremme et bevilgningsforslag for kap. 5605, post 87 Renteinntekter mv. fra Statens finansfond. I stedet ble det gitt fullmakt til å inntektsføre på posten uten bevilgningsvedtak.

Renteinntektene fra de avtalene som nå er inngått med banker, er beregnet til vel 56,3 mill. kroner. Dette beløpet foreslås nå bevilget på kap. 5605 post 87. De renter som betales i 2010, er renter som påløp i 2009 pluss rentesrente i 2010 fram til betaling skjer. I beløpet er det også tatt med renter for 2010 fra en bank som har innfridd lånet fra Statens finansfond, og der 2010-renter samtidig gjøres opp. I den utstrekning flere banker velger å innfri lån i 2010, vil renteinnbetalingene øke.

19.31.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.