19.30 Kap. 5603 Renter av statens kapital i statens forretningsdrift

19.30.1 Post 80 Renter av statens faste kapital

19.30.1.1 Sammendrag

Renter av statens kapital i forvaltningsbedriftene føres på denne posten. Forslag til endringer på bevilgningen til Statens Pensjonskasse innebærer økte renter på 2,3 mill. kroner, jf. nærmere omtale under kap. 2470, post 24 Driftsresultat. Bevilgningen på posten foreslås derfor økt med 2,3 mill. kroner.

19.30.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.