19.23.1 Post 70 CO2-avgift

19.23.1.1 Sammendrag

Det vises til forslag om CO2-avgift på gass i kap. 3 i Prop. 126 LS (2009–2010). Forslaget innebærer at CO2-avgiften på gass blir innført fra 1. juli 2010 i stedet for 1. april 2010 slik det ble forutsatt i saldert budsjett. I tillegg foreslås det å inkludere energiavgiften på gass i CO2-avgiften. Bevilgningen foreslås på denne bakgrunn redusert med 2 mill. kroner.

19.23.1.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til merknad under kapittel 4 over, og fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift, nedsettes med

11 000 000

fra kr 4 823 000 000 til kr 4 812 000 000»

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til sine merknader i denne innstillingens kapittel 4 Forslag til endrede skatte- og avgiftsbestemmelser.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 13 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 15 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift, nedsettes med

15 000 000

fra kr 4 823 000 000 til kr 4 808 000 000»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til sine merknader i kapittel 4 i denne innstilling om innføring av svensk modell for drivstoffavgifter, økt CO2-avgift på flyreiser med 25 øre og utsettelse av innføring av CO2-avgift på gass til 1. september 2010. Dette medfører en økning i bevilgningen på 31,7 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift, forhøyes med

29 700 000

fra kr 4 823 000 000 til kr 4 852 700 000»

Komiteens medlem fra Venstre viser til forslag om å øke CO2-avgiften på mineralske produkter med ca. 10 pst., nærmere omtalt i kapittel 4 i denne innstilling.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift, forhøyes med

178 000 000

fra kr 4 823 000 000 til kr 5 001 000 000»

19.23.2 Post 71 Svovelavgift

Komiteens medlem fra Venstre viser til forslag om å øke svovelavgiften med ca. 10 pst., nærmere omtalt i kapittel 4 i denne innstilling.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

71

Svovelavgift, forhøyes med

5 000 000

fra kr 93 000 000 til kr 98 000 000»