19.24.1 Post 70 Avgift på sluttbehandling av avfall

19.24.1.1 Sammendrag

Det vises til kap. 2 i Prop. 126 LS (2009–2010) og kap. 3 i Meld. St. 2 (2009–2010) Revidert nasjonalbudsjett 2010 for nærmere omtale av forslaget om å fjerne avgiften på forbrenning av avfall fra 1. oktober 2010. Forslaget innebærer et provenytap på om lag 16 mill. kroner bokført i 2010. Bevilgningen på kap. 5546 post 70 foreslås på denne bakgrunn redusert med 16 mill. kroner.

19.24.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag, jf. forslag til vedtak I, XXIV og XXV under kapittel 23 Komiteens tilråding.