19.25 Kap. 5548 Miljøavgift på klimagasser

19.25.1 Post 70 Hydrofluorkarbon (HFK) og Perfluorkarbon (PFK)

Komiteens medlem fra Venstre viser til forslag om å øke avgiften på HFK og PFK med ca. 10 pst., nærmere omtalt i kapittel 4 i denne innstilling.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5548

Miljøavgift på klimagasser

70

Hydrofluorkarbon (HFK) og Perfluorkarbon (PFK), forhøyes med

10 000 000

fra kr 240 000 000 til kr 250 000 000»