19.26 Kap. 5549 Avgift på utslipp av NOx

19.26.1 Post 70 Avgift på utslipp av NOx

Komiteens medlem fra Venstre viser til forslag om å øke avgiften på utslipp av NOx med ca. 10 pst., nærmere omtalt i kapittel 4 i denne innstilling.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5549

Avgift på utslipp av NOx

70

Avgift på utslipp av NOx, forhøyes med

4 000 000

fra kr 72 000 000 til kr 76 000 000»