19.22.1 Post 70 Avgift på mineralolje

19.22.1.1 Sammendrag

Det vises til forslag om å frita tang- og taretrålere fra grunnavgiften på fyringsolje. Se omtale i kap. 8 i Prop. 126 LS (2009–2010) Endringar i skatte- og avgiftsreglar mv. Bevilgningen foreslås på denne bakgrunn redusert med 0,5 mill. kroner.

19.22.1.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Kristelig Folkeparti og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag, jf. forslag til vedtak I og XXIII under kapittel 23 Komiteens tilråding.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til merknad i kapittel 4 i denne innstilling, og foreslår en økning i bevilgningen på 60 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5542

Avgift på mineralolje mv.

70

Avgift på mineralolje, forhøyes med

59 500 000

fra kr 1 311 000 000 til kr 1 370 500 000»

Komiteens medlem fra Venstre viser til forslag om å øke grunnavgiften på fyringsolje med ca. 10 pst., nærmere omtalt i kapittel 4 i denne innstilling.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5542

Avgift på mineralolje mv.

70

Avgift på mineralolje, forhøyes med

49 500 000

fra kr 1 311 000 000 til kr 1 360 500 000»

19.22.2 Post 72 Avgift på gass

19.22.2.1 Sammendrag

Det vises til forslag om at energiavgiften på gass inkluderes i CO2-avgiften på gass. Se omtale i kap. 3 i Prop. 126 LS (2009–2010). Bevilgningen foreslås på denne bakgrunn redusert med 13 mill. kroner, til null.

19.22.2.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Venstre, slutter seg til regjeringens forslag, jf. forslag til vedtak I og XXI under kapittel 23 Komiteens tilråding.

Komiteens medlemmer fra Høyre deler fullt ut regjeringens målsetning om at gass brukt som drivstoff på skip skal være unntatt CO2-avgift. Naturgass er svært miljøvennlig for skipsfarten og et avgiftsfritak sikrer konkurransedyktighet mot tungolje og marin diesel. Disse medlemmer viser til at gass som energikilde på skip gjør at NOx reduseres med 80–90 pst. og CO2-utslippene reduseres med 20–30 pst. pr. skip. I tillegg vil man unngå oljeutslipp ved eventuelle forlis. Disse medlemmer forutsetter at regjeringen jobber aktivt overfor ESA for å sikre dette fritaket. Dersom regjeringen mot formodning ikke skulle få dette til, må Stortinget få saken til behandling.

Komiteens medlem fra Venstre viser til forslag om å innføre full CO2-avgift på naturgass, nærmere omtalt i kapittel 4 i denne innstilling.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5542

Avgift på mineralolje mv.

72

Avgift på gass, forhøyes med

137 000 000

fra kr 13 000 000 til kr 150 000 000»