19.21 Kap. 5541 Avgift på elektrisk kraft

19.21.1 Post 70 Forbruksavgift

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til merknad i kapittel 4 i denne innstilling, og foreslår en økning i bevilgningen på 135 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5541

Avgift på elektrisk kraft

70

Forbruksavgift, forhøyes med

135 000 000

fra kr 7 382 000 000 til kr 7 517 000 000»

Komiteens medlem fra Venstre viser til forslag om å øke el-avgiften med 1 øre/kWh, nærmere omtalt i kapittel 4 i denne innstilling.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5541

Avgift på elektrisk kraft

70

Forbruksavgift, forhøyes med

270 000 000

fra kr 7 382 000 000 til kr 7 652 000 000»