19.20.1 Post 71 Engangsavgift på motorvogner

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til merknader i kapittel 4 i denne innstilling og Innst. 351 L (2009–2010) om innføring av miljøbilpremie på 25 000 kroner for kjøp av lavutslippsbiler under 120 g/km og 20 pst. økt CO2-komponent i engangsavgiften for biler med utslipp over 140 g/km, noe som samlet gir et redusert proveny på 490 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5536

Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift på motorvogner mv., nedsettes med

490 000 000

fra kr 16 000 000 000 til kr 15 510 000 000»

Komiteens medlem fra Venstre viser til forslag om å gi politiets utrykningskjøretøy avgiftsfritak på linje med øvrige utrykningskjøretøy, nærmere omtalt i kapittel 4 i denne innstilling.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5536

Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift på motorvogner mv., nedsettes med

10 000 000

fra kr 16 000 000 000 til kr 15 990 000 000»

19.20.2 Post 76 Avgift på bensin

Komiteens medlem fra Venstre viser til forslag om å øke bensinavgiftene med 10 pst., nærmere omtalt i kapittel 4 i denne innstilling.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5536

Avgift på motorvogner mv.

76

Avgift på bensin, forhøyes med

250 000 000

fra kr 7 464 000 000 til kr 7 714 000 000»

19.20.3 Post 77 Avgift på olje til framdrift av motorvogn (autodieselavgift)

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre viser til forslag i kapittel 4 om fjerning av avgift på høyinnblandet biodiesel.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 2,5 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5536

Avgift på motorvogner mv.

77

Avgift på olje til framdrift av motorvogn (autodieselavgift), nedsettes med

2 500 000

fra kr 8 541 000 000 til kr 8 538 500 000»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til merknad i kapittel 4 i denne innstilling om innføring av et avgiftsregime på drivstoff tilsvarende det Sverige har, med redusert veiavgift (autodieselavgift) og økt CO2-avgift. Dette vil gjøre biodiesel mer konkurransedyktig, og gi en samlet avgiftslettelse på 75 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5536

Avgift på motorvogner mv.

77

Avgift på olje til framdrift av motorvogn (autodieselavgift), nedsettes med

75 000 000

fra kr 8 541 000 000 til kr 8 466 000 000»

Komiteens medlem fra Venstre viser til forslag om å øke autodieselavgiftene med 10 pst. og forslag om å reversere Stortingets vedtak om økning av autodieselavgift for biodiesel, nærmere omtalt i kapittel 4 i denne innstilling.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5536

Avgift på motorvogner mv.

77

Avgift på olje til framdrift av motorvogn (autodieselavgift), forhøyes med

230 000 000

fra kr 8 541 000 000 til kr 8 771 000 000»