19.19 Kap. 5531 Avgift på tobakkvarer

19.19.1 Post 70 Avgift

Komiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre viser til forslag i kapittel 4 om økning av tobakksavgiftene med 5 pst.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 110 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5531

Avgift på tobakkvarer

70

Avgift, forhøyes med

110 000 000

fra kr 8 218 000 000 til kr 8 328 000 000»