17.12.1 Oppfølging av Klimakur

17.12.1.1 Sammendrag

Regjeringen har tidligere varslet at den midtveis i den første Kyoto-perioden (2010) ville legge fram en vurdering av klimapolitikken og behov for endrede virkemidler for Stortinget. Regjeringen har bestemt at stortingsmeldingen om klimapolitikken og behov for endrede virkemidler skal legges fram for Stortinget høsten 2011. Klimakur 2020 er et viktig grunnlag for stortingsmeldingen. Kostnadsanslagene for Klimakur vil bli vurdert i nasjonalbudsjettet 2011.

17.12.1.2 Komiteens merknader

Komiteen tar redegjørelsen til orientering.

17.12.2 Overdragelse av Hjerkinnhus til Dovre kommune/Norsk Villreinsenter

17.12.2.1 Sammendrag

Miljøverndepartementet overtok i 2007 både bygninger og festekontrakter for Hjerkinnhus fra Forsvarsdepartementet/Forsvarsbygg. Overdragelsen skjedde som forvaltningsoverføring. Formålet med overdragelsen var å legge til rette for driften av Norsk Villreinsenter Nord.

Saken ble fremmet i St.prp. nr. 69 (2006–2007), der det heter:

«I forbindelse med behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2006 og statsbudsjettet for 2007 har Stortinget lagt til rette for etablering av Norsk Villreinsenter. Som oppfølging av disse vedtakene har Direktoratet for naturforvaltning etablert Stiftelsen Norsk Villreinsenter med to avdelinger: Villreinsenter Sør (lokalisert til Skinnarbu i Tinn kommune) og Villreinsenter Nord med Hjerkinnhus i Dovre kommune som den mest aktuelle lokalisering.

Hjerkinnhus eies av Forsvarsbygg. Som ledd i avviklingen av skytefeltet skal anlegget avhendes til takst (9,5 mill. kroner). Statlige interessenter har forkjøpsrett. Regjeringen mener at Hjerkinnhus bør sikres som lokaliseringssted for Norsk Villreinsenter Nord.

Det vil imidlertid være mest hensiktsmessig at lokale myndigheter kan overta eiendommen og anlegget i samarbeid med Norsk Villreinsenter. Miljøverndepartementet vil ta opp forhandlinger med lokale myndigheter om dette.

Det fremmes forslag om en bevilgning på 9,5 mill. kroner til overtakelse av anlegget.»

Stortinget sluttet seg til dette, jf. Innst. S. nr. 230 (2006–2007), og bevilget 9,5 mill. kroner til overtagelsen.

Både under forberedelsen av denne saken og i etterkant av overtagelsen, har det vært ført forhandlinger med Dovre kommune. Det foreliggende forslaget innebærer at kommunen overtar hele anlegget, og deretter selger den ene delen til private mot at inntektene tilføres villreinsenteret. Etter at flere tilbydere meldte seg har Dovre kommune inngått kjøpekontrakt med et selskap for en pris på 1,8 mill. kroner. Kjøpekontrakten trer i kraft når kommunen formelt har overtatt anlegget.

På denne bakgrunn foreslås det at anlegget overføres samlet til Dovre kommune, og at Dovre kommune, etter at salget av den ene delen er gjennomført, overfører kjøpesummen direkte til Norsk villreinsenter, jf. forslag til romertallsvedtak.

17.12.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag, jf. forslag til vedtak XVIII under kapittel 23 Komiteens tilråding.