17.11 Oppfølging av anmodningsvedtak

17.11.1 Sammendrag

I forbindelse med behandlingen av stortingsproposisjon nr. 1 (2008–2009) vedtok Stortinget 8. desember 2008 følgende anmodningsvedtak nr. 120:

«Stortinget ber Regjeringen på bakgrunn av erfaringene fra Gulen orientere Stortinget om gjennomgangen av kontroll og tilsyn med inn og utskiping av farlige stoffer og avfall i norske havner.»

Det vises til proposisjonen for redegjørelse av saken.

17.11.2 Komiteens merknader

Komiteen tar redegjørelsen til orientering.