17.10.1 Post 1 Driftsutgifter, kan nyttes under postene 50 og 70

17.10.1.1 Sammendrag

I statsbudsjettet for 2010 er det bevilget 17 mill. kroner under kap. 1474 post 1 til etablering av et nytt senter for klima og miljø i Tromsø. Det foreslås nå en ny fordeling av midlene, hvor 5 mill. kroner bevilges på en 50-post og 9,8 mill. kroner bevilges på en 70-post, mens 2,2 mill. kroner beholdes på 1-posten.

Organiseringen begynner nå å ta form, men det er fremdeles usikkert hvor stor andel som vil gå til henholdsvis statlige og private mottakere. Det foreslås derfor å tilføye stikkord på post 1 og de nye postene 50 og 70. Kap. 1474 post 1 foreslås tilføyd «kan nyttes under postene 50 og 70». Kap. 1474 ny post 50 foreslås tilføyd stikkordene «kan overføres, kan nyttes under postene 1 og 70». Kap. 1474 ny post 70 foreslås tilføyd «kan overføres, kan nyttes under postene 1 og 50».

Det foreslås på denne bakgrunn å redusere bevilgningen under kap. 1474 med 14,8 mill. kroner mot nye bevilgninger under kap. 1474 (ny) post 50 og (ny) post 70.

17.10.2 Post 50 (Ny) Tilskudd til statlige mottakere, kan overføres, kan nyttes under postene 1 og 70

17.10.2.1 Sammendrag

Det foreslås en bevilgning på 5 mill. kroner på en ny post 50 under kap. 1474, jf. omtale under kap. 1474 post 1.

17.10.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

17.10.3 Post 70 (Ny) Tilskudd til private mottakere, kan overføres, kan nyttes under postene 1 og 50

17.10.3.1 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Det foreslås en bevilgning på 9,8 mill. kroner på en ny post 70 under kap. 1474, jf. omtale under kap. 1474 post 1.

17.10.3.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.