17.9.1 Post 3 Inntekter fra diverse tjenesteyting

17.9.1.1 Sammendrag

Inntektene under Norsk Polarinstitutt har økt betraktelig på grunn av økte bidrag til Norsk Polarinstitutts forskning fra Forskningsrådet, EU og andre samarbeidspartnere, i hovedsak som følge av det internasjonale polaråret. Det foreslås derfor å øke bevilgningen på posten med 28,475 mill. kroner. Det foreslås også tilsvarende økte utgifter, jf. omtale under kap. 1471 post 1.

17.9.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.