17.8.1 Post 1 Driftsutgifter

17.8.1.1 Sammendrag

Bevilgningen på kap. 1471 post 1 foreslås økt med til sammen 33,087 mill. kroner knyttet til økte oppdragsinntekter, husleiekompensasjon og klassifisering av forskningsfartøyet Lance.

Økte oppdragsinntekter

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 1471 post 1 med 28,475 mill. kroner mot tilsvarende økte inntekter under kap. 4471 post 3 Inntekter fra diverse tjenesteyting. Inntektene på 28,475 kroner går til å dekke utgifter Norsk Polarinstitutt har til å utføre oppdrag for Norges Forskningsråd og andre aktører.

Husleiekompensasjon

I statsbudsjettet for 2010 ble det gitt kompensasjon til leietakerne for husleieøkning knyttet til visse byggrelaterte tiltak i forbindelse med behandlingen av St.prp. nr. 37 (2008–2009). Dette ble ikke innarbeidet i Miljøverndepartementets budsjettramme i statsbudsjettet for 2010, og det fremmes derfor forslag om en husleiekompensasjon på 112 000 kroner på kap. 1471 post 1.

Klassifisering av Lance

Forskningsfartøyet Lance er Norges eneste isgående forskningsfartøy. Fartøyet har vært brukt av Norsk Polarinstitutt som forsknings- og ekspedisjonsfartøy siden 1980, først og fremst i Arktis, men tidvis også i Antarktis. Fartøyet er viktig for gjennomføring av flere av de største forskningsprogrammene ved instituttet, ikke minst innen klimaforskning. Lance ble sjøsatt i 1978, og fartøyet må på grunn av alder gjennomgå en 30-års klassifisering innen utgangen av 2010 for å beholde nødvendige sertifikater. Dette innebærer dokksetting og en omfattende gjennomgang av fartøyets tekniske tilstand. Det er satt av 2,5 mill. kroner innenfor den ordinære driftsbevilgningen til denne klassifiseringen. Tilstanden på fartøyet er verre enn først antatt, og prisen på klassifiseringen blir høyere enn forventet. Totalt vil klassifiseringen koste 7 mill. kroner. Det foreslås derfor en tilleggsbevilgning for å dekke merkostnaden.

Bevilgningen på kap. 1471 post 1 foreslås derfor økt med 4,5 mill. kroner til klassifisering av Lance.

17.8.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.