17.13 Andre merknader og forslag fremkommet under komiteens behandling

17.13.1 Klimakvoter, regnskogsatsing og Enova

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om regjeringens planlagte klimakvotehandel.»

«Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om regjeringens regnskogsatsing.»

«Stortinget ber regjeringen fremlegge en sak om Enovas fremtidige rolle, sett i lys av Riksrevisjonens rapport, arbeidet med grønne sertifikater og muligheten for en ordning med hvite sertifikater.»

17.13.2 NOU 2009:16 Globale miljøutfordringer – norsk politikk

Komiteens medlemmer fra Høyre merker seg diskusjonen rundt skogens rolle i NOU 2009:16 «Globale miljøutfordringer – norsk politikk». Denne delen av rapporten har pådratt seg betydelig kritikk fra skogbrukets organisasjoner og fra Landbruksdepartementet. Dette gjenspeiler at skogens rolle i et klimaperspektiv er betydelig og komplisert. Norsk skogbruk har tradisjon for bærekraftig bruk. Skogressursen har økt betydelig i denne perioden og potensialet for binding av CO2 i skog er betydelig. Disse medlemmer forutsetter at dette er perspektiver som departementet tar med seg i den videre behandling av denne delen av rapporten.