15.7.1 Post 1 Driftsutgifter

15.7.1.1 Sammendrag

Reindriftsforvaltningen har inngått en avtale med Statsarkivet om å avlevere en stor mengde arkivmateriale. For å få gjennomført avlevering av en del arkivmateriale i 2010, foreslås det at bevilgningen under kap. 1147 post 1 økes med 0,7 mill. kroner, mot en tilsvarende reduksjon av bevilgningen under kap. 1147 post 45.

Ved behandlingen av Prop. 51 S (2009–2010) ble 1,4 mill. kroner på kap. 1147 post 71, som går til dekning av lønnsutgifter til prosjektarbeidere ved ulike prosjekter i Indre Finnmark, overført til kap. 1147 post 1 for budsjettåret 2009. Tilsvarende beløp foreslås overført for inneværende år for å sikre korrekt regnskapsføring.

Bevilgningen på kap. 1147 post 1 foreslås derfor økt med totalt 2,1 mill. kroner.

15.7.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

15.7.2 Post 45 Store utstyrskjøp og vedlikehold

15.7.2.1 Sammendrag

Bevilgningen på kap. 1147 post 45 foreslås redusert med 0,7 mill. kroner, jf. omtale under kap. 1147 post 1.

15.7.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

15.7.3 Post 71 Omstillingstiltak i Indre Finnmark

15.7.3.1 Sammendrag

Bevilgningen på kap. 1147 post 71 foreslås redusert med 1,4 mill. kroner, jf. omtale under kap. 1147 post 1.

15.7.3.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.