15.8.1 Post 50 Fondsavsetninger

Komiteens medlemmer fra Høyre ønsker en fremtidsrettet landbruksnæring over hele landet. En robust næring er avhengig av omstilling og nytenkning.

Disse medlemmer vil peke på at dagens støttesystem til tross for mange gode intensjoner gir lav lønnsomhet for bøndene, rask nedgang i bruk og årsverk, samtidig som det er kostbart innrettet. Disse medlemmer registrer at dette er en analyse som flere deler, og viser til Nationen 3. mai 2010 der bonde, eksbyråkrat og regnskapsfører Arne Stene uttaler at pengene bør gå rett til bøndene. Han fortalte at på landbrukskontoret kunne de bruke en hel arbeidsuke på å dele ut 20 000 kroner i tilskudd. Han mener avbyråkratisering vil sette staten i stand til å fjerne årsverk, som igjen vil finansiere fremtidige jordbruksoppgjør. Samme sted uttaler Bondelagets leder Nils T. Bjørke at avgangen fra landbruksbyråkratiet bør være større enn avgangen fra landbruket. I Nationen 18. mai 2010 skriver Leder i Næringsforum i Fjellregionen Nils P. Hagen at Høyre og Fremskrittspartiet har rett i at bonden må slippes fri som næringsdrivende. Reguleringene gjør at landbruket oppfattes som overregulert og utilgjengelig. Vi trenger ikke flere kommunale handlingsplaner for landbruket, vi trenger muligheter for enkeltbonden.

Disse medlemmer viser til at det i Nationen 27. mai 2010 fremkommer at 16 000 bønder vil være borte om 20 år. Dette er hvert tredje gårdsbruk, og baserer seg på beregninger gjort av Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) på oppdrag fra Nationen. Disse medlemmer viser til at landbruks- og matminister Lars Peder Brekk uttaler at «Å tro at nedgangen kan stoppe, er som å tro på julenissen». Disse medlemmer registrerer den betydelige realitetsorienteringen som har skjedd i Stoltenberg-regjeringen, siden Brekks forgjenger Terje Riis-Johansen uttalte at hvert nedlagt bruk er et personlig nederlag. Disse medlemmer viser til at Brekk beskriver landbruket om 20 år slik: «Eg er overbevist om at vi framleis har eit variert jordbruk. Vi har fleire større bruk, men framleis ein del mindre. Og så er det større innslag av nye næringar som reiseliv, grøn omsorg og slikt». Slik disse medlemmer ser det bringer dette regjeringen og Senterpartiet betydelig nærmere Høyre sitt syn på landbruket, og disse medlemmer velger å tro at dette betyr landbruksministeren gjennom den bebudede landbruksmeldingen vil bidra til å gjøre norsk landbruksdebatt i årene fremover mer nyansert, realistisk og fruktbar enn den har vært.

Disse medlemmer mener det er realistisk og nødvendig gradvis å redusere overføringsnivået til jordbruket. Disse medlemmer foreslår derfor reduksjoner i overføringene til jordbruksbyråkratiet. Et system som krever 1 byråkrat pr. 15 bonde, må reformeres. Disse medlemmer viser til at en stor del av jordbruksavtalen er rene bygdepolitiske tiltak som ikke er spesifikt øremerket jordbruket. Disse medlemmer foreslår derfor å redusere overføringene i forbindelse med gjennomføringen av jordbruksavtalen med 600 mill. kroner fordelt på en reduksjon til fondsavsetninger med 50 mill. kroner (kap.1150 post 50), en reduksjon til pristilskudd på 175 mill. kroner (kap. 1150 post 73), samt en reduksjon i direkte tilskudd på 375 mill. kroner (kap. 1150 post 74)

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 50 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

50

Fondsavsetninger, nedsettes med

50 000 000

fra kr 1 012 753 000 til kr 962 753 000»

Komiteens medlem fra Venstre er kritisk til at regjeringen har valgt å innlemme skog, for å pynte på regnskapet over de totale CO2-utslippene i Norge. Dette er noe som eksperter advarer sterkt mot. Det er også svært omstridt i andre land å bruke den naturlige CO2-veksten i skog for å «pynte» på eget utslippsregnskap. Dette medlem har registrert en kraftig omlegging av virkemidlene og tilskuddsordningene til skogsbilveier og granplanting under denne regjering. Det var ordninger som regjeringen Bondevik II ut fra et miljømessig perspektiv avviklet eller reduserte dramatisk. Dette medlem mener fortsatt det er det eneste rette dersom vi skal sette miljøhensyn foran andre hensyn og foreslår å redusere tilskuddene til denne type aktivitet med 35 mill. kroner.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

50

Fondsavsetninger, nedsettes med

35 000 000

fra kr 1 012 753 000 til kr 977 753 000»

15.8.2 Post 70 Markedsregulering

Komiteens medlem fra Venstre vil sikre Norge et fortsatt handlingsrom for en nasjonal landbrukspolitikk innenfor rammen av WTO og andre internasjonale avtaleverk. Alle land må sikres retten til en viss nasjonal jordbruksproduksjon bl.a. gjennom tollvern. Det er likevel åpenbart at WTO-avtalen vil kreve en omstilling av den norske landbrukspolitikken, ikke minst gjelder dette en felles forståelse av at avvikling av eksportsubsidier er nødvendig for å slippe den fattige delen av verden til. Dette medlem foreslår derfor at bevilgningene til eksportstøtte for bearbeidede landbruksvarer avvikles, og at det samme skjer med de norske eksportsubsidiene til osteproduksjon gjennom omsetningsavgiften, nærmere omtalt under kap. 2309 i denne innstilling.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

70

Markedsregulering, kan overføres, nedsettes med

25 000 000

fra kr 269 600 000 til kr 244 600 000»

15.8.3 Post 73 Pristilskudd

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til merknad under post 50.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 175 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med

175 000 000

fra kr 2 195 600 000 til kr 2 020 600 000»

15.8.4 Post 74 Direkte tilskudd, kan overføres

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til merknad under post 50.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 375 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

74

Direkte tilskudd, kan overføres, nedsettes med

375 000 000

fra kr 7 537 619 000 til kr 7 162 619 000»