15.6.1 Post 77 Regionale og lokale tiltak i landbruket

15.6.1.1 Sammendrag

Bevilgningen på 2,3 mill. kroner til utviklingsprogrammet for fjellregionen er tilskudd til næringsutvikling, og foreslås flyttet til kap. 1144 post 77, jf. omtale under kap. 1112 post 52. Bevilgningen foreslås på den bakgrunn økt med 2,3 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon av bevilgningen under kap. 1112 post 52.

15.6.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.