15.5.1 Post 72 Erstatninger

15.5.1.1 Sammendrag

I 1987 ble det fattet vedtak om ekspropriasjon til staten av rett til reindrift i Trollheimen. I denne forbindelse ble grunneiere i området tilkjent erstatning etter vedtak i Frostating lagmannsrett i 1999. Statens landbruksforvaltning har gitt erstatningsmottakerne tilbud om engangserstatning for å forenkle administrasjonen av erstatningene. 12 av grunneierne har akseptert tilbudet. I tråd med dette foreslås bevilgningen på kap. 1143 post 72 økt med 1 mill. kroner. Engangsutbetalingen vil gi reduserte utgifter til erstatninger i senere budsjettår.

15.5.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.